M³ nowych pojemności, a możliwości magazynowe PERN tylko nad polskim morzem wzrosły do niemal 2 mln m³. W 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk oraz przekazano do eksploatacji 2 zbiorniki o pojemności 100 tys. M3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

W planach ma rozbudowę bazy manipulacyjnej w Górkach Zachodnich. Chodzi o budowę nowych zbiorników o pojemność po 100 tys. Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – sygnał akustyczny  modulowany – dźwięk syreny w okresie trzech minut. W środkach masowego przekazu  powtarzana jest trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców – wg Tabeli 6.

Spis treści

M³, został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu.

DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

  1. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną.
  2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w Terminalu  Naftowym Gdańsk  oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zawarto w niżej zamieszczonej Tabeli.
  3. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony.
  4. Jest największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych (w tym usługi serwisowe i remontowe na bazach, czyszczenie zbiorników) oraz usługi diagnostyki rurociągów.
  5. Obszar tego oddziaływania będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest Forex dzisiaj: amerykańskie zapasy końcowe tygodniowo na rekordowy w siedzibie zakładu Baza Gdańsk oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A.

Inwestycje w infrastrukturę w w Gdańsku i Gdyni

Główne rodzaje zagrożeń możliwe do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia, mające wpływ na społeczeństwo. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w Terminalu  Naftowym Gdańsk  oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zawarto w niżej zamieszczonej Tabeli. Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników…

W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys. M³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. Nowy zbiornik kończy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN.

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach

Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Grupa PERN dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton paliw rocznie. Prowadzi działalność w zakresie transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw, a także przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw.

Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną. Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej.

Jest największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych (w tym usługi serwisowe i remontowe na bazach, czyszczenie zbiorników) oraz usługi diagnostyki rurociągów. Zagrożenie dla społeczeństwa, w przypadku dużego pożaru na terenie zakładu, powinno się więc ograniczyć do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku miejsc ich zamieszkania. Pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych. Nie przekroczy on jednak kilku kilometrów.

Zadymienie, wychodzące poza teren TNG nie niesie stałych, poważnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Budowa nowych zbiorników pozwoli zwiększyć pojemność magazynową bazy w Gdańsku z 900 tys. W lipcu 2022 roku zostało uruchomionych siedem kolejnych magazynów paliw, przez co pojemność magazynów paliw PERN wzrosła do 2,4 mln m³[2].

B) osiadanie na powierzchni terenu i roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktów niecałkowitego spalania ropy naftowej. Obszar FOMCozpoczyna dwudniową sesję – czego się spodziewać tego oddziaływania będzie uzależniony od warunków atmosferycznych. Spółka PERN zakupiła działki o łącznej powierzchni ponad 50 tys.

Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw. Wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańsk. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych. Jest jedynym w Polsce morskim terminalem przeładunku ropy naftowej i największym krajowym terminalem przeładunku produktów jej rafinacji, a także jednym z największych naftowych terminali przeładunkowych na Bałtyku. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PERN jest wzmocnienie pozycji w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. Poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów.

Dotąd park zbiornikowy składał się z 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. Dzięki nowym stutysięcznikom, w Bazie Gdańsk nasi Klienci dysponują łącznie ponad 1,1 mln m³ pojemności magazynowej. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na Terminalu Naftowym Gdańsk,  której skutki mogą dotknąć mieszkańców osiedla Nowy Port  jest bardzo małe. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Sygnały alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Terminala Naftowego Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów. Syreny alarmowe, rozmieszczone są na budynku pompowni ppoż. PERN zakończył właśnie realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Najlepsze kobiety przedsiębiorców w Instragram Polski w obszarze ropy naftowej. Klienci firmy mogą już w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku, bo do eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany w ramach II etapu rozbudowy. Dzięki temu, rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego zakątka świata. W ciągu roku nad Bałtykiem powstało aż 600 tys.

.